De opdracht van het OCMW is dienstverlening te verzekeren zoals omschreven in artikel 1 van de organieke wet: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.” Voor het OCMW van Balen betekent menselijke waardigheid dat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, dat ze hun sociale rollen kunnen vervullen.

Als het niet meteen lukt om via het uitputten van rechten en/of het activeren van mensen het inkomen te verhogen, kan het OCMW financiële steun toekennen. Bij het bepalen van de hoogte van de nodige steun die cliënten moet toelaten een menswaardig leven te leiden, biedt REMI een houvast. REMI is een instrument dat maatschappelijk werkers toelaat om, aangepast aan de individuele cliëntsituatie, te komen tot een voorstel van een richtbudget dat een menswaardig leven kan garanderen. Dit richtbudget wordt berekend aan de hand van referentiebudgetten die gebouwd zijn op wetenschappelijke normen en een gefundeerde visie op wat menswaardig leven inhoudt.

Sinds begin 2015 is het OCMW van Balen het eerste en voorlopig ook het enige OCMW dat REMI effectief toepast. Het eerste REMI-jaar is achter de rug, tijd voor een evaluatie.

Evolutie andere aanvullende steunen

Het bedrag dat door OCMW Balen werd uitbetaald aan aanvullende steun, met uitzondering van REMI, is gedaald met 15%. Van de gezinnen die REMI-steun ontvingen in 2015 is er maar één gezin dat buiten REMI nog extra aanvullende steun ontving. Acht van de dertien gezinnen ontvingen in 2014 financiële steun. Dat resulteert in een verschil van 7 gezinnen. REMI heeft dus een positieve invloed op de andere aanvullende steunen want deze dalen.

Dossiers

In 2015 ontvingen 13 cliënten gedurende één of meerdere maanden aanvullende steun zoals berekend door REMI. De gezinssamenstelling en het profiel van deze cliënten is zeer verschillend. Zowel gezinnen met kinderen als alleenstaande maken gebruik van REMI.

Van de 13 REMI-gezinnen zijn er twee stopgezet met een happy end. In één van deze dossiers is er een tewerkstelling gestart. REMI geeft dus duidelijk een beter perspectief in de maatschappij. Een menswaardig leven kunnen leiden en kunnen participeren in de maatschappij maakt een groot verschil in het zoeken naar werk. Want wie zich geaccepteerd voelt zal ook iets willen terug doen.

Hoe ervaren cliënten zelf de evolutie in hun situatie?

De meerderheid van de gezinnen geeft aan te kunnen sparen waardoor ze er snel weer bovenop zullen zijn. Ook is hun vertrouwen in de eigen vaardigheid om met geld om te gaan toegenomen waardoor de meerderheid zijn/haar facturen tijdig betaalt. De gezinnen geven aan beter te kunnen rondkomen. Er is meer rust en evenwicht binnen hun situatie. REMI is dat duwtje in de rug om weer volledig op eigen benen te kunnen staan. De stress die voordien werd ervaren is drastisch verminderd en er is nu ruimte voor vrijetijdsbesteding.

Besluit

REMI heeft zijn doel niet gemist. Voor mensen die in de vicieuze cirkel van een financieel kluwen terechtkomen biedt REMI de kans om orde op zaken te stellen. Na een intensieve begeleiding kunnen zij weer op eigen benen staan en uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ik als lid van het Vast Bureau kan deze tool enkel toejuichen. Iedereen verdient een menswaardig leven en iedereen hoort erbij, samen sterk!

Share This: